Tweede Kamer

Mijn ontslag n.a.v. het boek 'Wanneer krijgen we weer les?' heeft ook de Tweede Kamer bereikt. 
De PVV heeft er aan minister Van Engelshoven schriftelijke vragen over gesteld en door de SP, GroenLinks en de PvdA is een motie ingediend die door de Tweede Kamer is aangenomen. 

1. Kamervragen van de PVV aan minister Ingrid van Engelshoven (juni 2020)
2. Aangenomen motie van de SP, GroenLinks en de PvdA (oktober 2020)

Kamervragen 

Vragen van het PVV-lid Harm Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat ROC (...) af wil van een docente, omdat zij een kritisch boek over de gang van zaken op school had gepubliceerd (toegezonden per brief 22 juni 2020 met kenmerk: 2020Z11715), &
 
Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven op vragen van het lid Beertema (PVV) over het bericht dat ROC (...) af wil van een docente, omdat zij een kritisch boek over de gang van zaken op school had gepubliceerd. Deze antwoorden zijn verzonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 26 juni 2020.
 
1
Vraag:
Bent u bekend met het bericht dat ROC (...) af wil van een docente, omdat zij een kritisch boek over de gang van zaken op school had gepubliceerd?1
Antwoord:
Ja.

2
Vraag:
Deelt de mening dat door deze beslissing van ROC (...) de vrijheid van meningsuiting van de leraren die bij het ROC (...) werkzaam zijn, in het geding is gekomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Over eventuele kritiek zal binnen de instelling een goed gesprek gevoerd moeten worden. Dit met het doel om van kritiek te leren en zo bij te dragen aan een betere onderwijskwaliteit. Waar het gaat om dit specifieke geval is het bestuur van ROC (...) verantwoordelijk voor het werkgeverschap en derhalve ook voor het voorgenomen besluit voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zoals ik het in het Algemeen Overleg over sociale veiligheid heb aangegeven, ligt een en ander genuanceerder dan in eerdere berichtgeving naar voren is gebracht. Zo heeft ROC (...) mij laten weten dat sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie vanwege de wijze waarop vertrouwelijke informatie is gedeeld met de media. Het is uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of ROC (...) in dit geval zorgvuldig heeft gehandeld.
 
3
Vraag:
Deelt u de opvatting dat iedere leraar of lerares met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy het recht moet hebben om een boek over zijn of haar ervaringen op de werkvloer te schrijven? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja, deze opvatting deel ik.
 
4
Vraag:
Deelt u de mening dat ROC (...) een klimaat van angst en intimidatie heeft gecreëerd op de werkvloer waardoor de vrijheid van meningsuiting van het personeel ernstig onder druk is komen te staan? Zo ja, bent u voornemens om met de school in gesprek te gaan om te bevorderen dat onderwijspersoneel weer de vrijheid heeft om met inachtneming van de geldende weten regelgeving op het gebied van privacy misstanden in het onderwijs aan de kaak te stellen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee. Ik heb geen reden om te veronderstellen dat sprake is van een klimaat van angst en intimidatie. Zoals in het antwoord op vraag 2 aangegeven, vind ik vrijheid van meningsuiting een groot goed en is het uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of het bestuur van ROC (...) deze vrijheid al dan niet in acht heeft genomen.
 
5
Vraag:
Bent u bereid om de MBO Raad een onderzoek in te laten stellen naar het functioneren van de medezeggenschapsraad inzake de beslissing van ROC (...) om de docente in kwestie te ontslaan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Het is niet aan mij om te besluiten over een onderzoek door de MBO Raad. Het ligt ook niet voor de hand dat de MBO Raad op basis van deze situatie een onderzoek instelt, omdat dit een zaak is van ROC (...) zelf. Ik zal uw vraag wel onder de aandacht van de MBO Raad brengen.
 
1 De Gelderlander d.d. 18 juni 2020, Kritische roc-docent krijgt ontslag: Ik ga niet weg voor zak geld en geheimhoudingsverklaring

Reactie van Paula van Manen op de beantwoording van de kamervragen: 
Minister Ingrid van Engelshoven heeft zich eenzijdig laten informeren bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen van de PVV. De minister gaat uit van wat ROC (…) haar heeft verteld, zonder mijn kant van het verhaal te horen.  
Bij de beantwoording van vraag 2 schrijft Van Engelshoven: ‘Zo heeft ROC (…) mij laten weten dat sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie vanwege de wijze waarop vertrouwelijke informatie is gedeeld met de media.’ Als de minister mij om een reactie had gevraagd, had ik haar duidelijk kunnen maken dat ik helemaal geen vertrouwelijke informatie heb gedeeld met de media. 
Ik vind het een kwalijke zaak dat er bij het beantwoorden van deze kamervragen eenzijdig informatie is opgehaald en dat deze foutieve informatie vervolgens met de Tweede Kamer is gedeeld. De minister heeft met mij nooit contact opgenomen over deze kwestie.   

Motie 

Op 15 oktober 2020 hebben de onderwijswoordvoerders van de SP, GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer een motie ingediend. Directe aanleiding voor deze motie was mijn ontslag vanwege het boek ‘Wanneer krijgen we weer les?’
 
Op 24 oktober 2020 twitterde Peter Kwint (SP) hierover het volgende:
“Dit is waarom ik tijdens de begroting aandacht vroeg  voor de ontslagen mbo docent die een boek schreef over haar school (niet herleidbaar). De machtspositie tussen werkvloer en bestuurskamer is fundamenteel scheef. Ik hoop dat de Kamer mijn voorstel om dat te verbeteren steunt.”
 
De motie werd ingediend in het kader van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021, en luidde:
 
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende dat de positie van docenten zwak is ten opzichte van het schoolbestuur;
 
van mening dat docenten ook buiten de muren van het schoolgebouw mee moeten kunnen doen aan het debat over het docentschap en de inhoud van het beroep, zonder dat hun baan daarmee in gevaar komt;
 
verzoekt het kabinet, in overleg te gaan met docenten, hun beroepsorganisaties en vakbonden om te kijken hoe de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever versterkt kan worden,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Kwint
Westerveld
Van den Hul
 
Deze motie werd aangenomen door de Tweede Kamer, waarna Peter Kwint (SP) op 27 oktober 2020 twitterde:
“Mooi. Onze motie naar aanleiding van de wegens een geschreven boek op een mbo ontslagen docent is aangenomen. De positie van de leraar ten opzichte van zijn werkgever moet versterkt worden!” 
 
Op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOB) schreef Arno Kersten een nieuwsbericht over de aangenomen moties, getiteld ‘Tweede Kamer wil af van bindend studieadvies’. Over bovengenoemde motie schrijf hij:  
 
‘Een andere motie betrof de rechtspositie van onderwijspersoneel. Tijdens het begrotingsdebat twee weken terug verwees SP-Kamerlid Peter Kwint naar de kwestie rond mbo-docent Paula van Manen, die bij Roc (...) werd ontslagen nadat ze een boek had gepubliceerd over een ingrijpende onderwijsvernieuwing bij haar opleiding. Een meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich vanmiddag achter een oproep van SP, GroenLinks en de PvdA aan het kabinet om in gesprek te gaan met docenten, beroepsorganisaties en vakbonden om te kijken hoe de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever versterkt kan worden. De Kamer vindt dat ‘docenten ook buiten de muren van het schoolgebouw mee moeten kunnen doen aan het debat over het docentschap en de inhoud van het beroep, zonder dat hun baan daarmee in gevaar komt.’ 
(Bron: AOB / 27-10-2020) 

 

Terug naar de startpagina: HOME